Groen vroeg extra garanties en verduidelijkingen op de eerste tekst van informateur Bart Tommelein. Na intensieve besprekingen tussen OpenVLD en Groen werd de nota herschreven en is deze gezamenlijke nota Tommelein-De Vriendt het resultaat. CD&V en N-VA hebben met deze tekst ingestemd. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en willen de inhoud alle kansen geven.

Wij zullen de piste van de vernieuwingscoalitie verder inhoudelijk verkennen, zoals onze leden hebben gevraagd. Onze stad snakt naar een project van positieve, ambitieuze en groene vernieuwing. Eén van de hoekstenen van dit project is echte inspraak en participatie voor de Oostendenaar. Daarom nodigen we meteen iedereen uit om feedback te geven op deze tekst. Alle suggesties zijn welkom, net als jullie vragen. #eennieuwbegin

NOTA TOMMELEIN-DE VRIENDT VOORAFGAANDELIJK AAN HET INHOUDELIJK OVERLEG TOT OPMAAK VAN EEN BESTUURSAKKOORD BINNEN DE VERNIEUWINGSCOALITIE

Voorafgaand

Deze nota is het eindresultaat van intens bilateraal overleg tussen Open Vld (Bart Tommelein) en Groen (Wouter De Vriendt en Natacha Waldmann). Dit is geen bestuursakkoord, noch een samenvatting ervan noch een limitatieve opsomming van de belangrijkste punten.Deze nota vormt de basis voor de opmaak van het bestuursakkoord en verankert al een aantal fundamentele beleidskeuzes. Het illustreert de ambitieuze en positieve vernieuwing voor Oostende. En neemt het engagement tot een positief verbindend discours. De tekst werd voorgelegd aan N-VA en CD&V, die hun instemming hebben gegeven.De vier partijen zitten binnenkort voor de eerste keer samen voor het inhoudelijk overleg dat moet leiden tot een bestuursakkoord.

Allemaal Oostendenaar

Oostende wordt geen diverse stad, Oostende ‘is’ een diverse stad. Als we het samenleven willen bevorderen, is een veel actiever beleid nodig. We bouwen aan een Oostende voor iedereen en zetten de rijkdom van een divers Oostende in de kijker. We focussen op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt. We ontwikkelen projecten voor meer dialoog en ontmoeting. Tegelijk zijn we niet blind voor de uitdagingen die integratie met zich meebrengt. Het beleid van de stad wordt gekenmerkt door drie woorden: respect, vertrouwen en kansen. De recepten van bijvoorbeeld de stad Mechelen bewijzen dat samenleven kan. Essentieel is de onaantastbaarheid van de universele fundamentele waarden. Aan de gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat … wordt niet geraakt.

De strijd tegen racisme nemen we ernstig. Wie dit niet respecteert wordt daar duidelijk op aangesproken. We zijn fier op onze democratische samenleving, in het volle besef hoe kwetsbaar ze kan zijn.We zijn alert voor radicalisering. De politie is waakzaam voor signalen. Nederlands is de voorwaarde voor integratie. We zetten sterk in op de kennis van het Nederlands. Het volgen van Nederlandse lessen is een must. We leiden de mensen actief toe richting de taallessen en zorgen zo dat de drempel laag gehouden wordt. Tegelijk bewandelen we andere pistes.

We nemen het Mechelse project ‘Samen Inburgeren’ over, waarbij mensen op basis van een gemeenschappelijke interesse gekoppeld worden. Als ‘coach’ en ‘inburgeraar’ ontdekken ze samen de stad terwijl er ingezet wordt op taal. Ook de piste vrijwilligerswerk moeten we bewandelen. We zetten maximaal in op participatie aan het kleuteronderwijs, deelname aan sport en cultuur. Ook de doorstroming naar de jeugdbeweging, de dienstencentra, … moet vlotter. Hiertoe wordt personeel voorzien dat samen met brugfiguren mensen actief de weg zal wijzen. We ontwikkelen een beleid tegen discriminatie op de huurmarkt, de arbeidsmarkt en voor gelijke kansen. Van welke afkomst, geaardheid of geloofsovertuiging je ook bent.

Armoede

Armoede bestrijden wordt de komende bestuursperiode een prioriteit. Oostende heeft een van de hoogste cijfers qua armoederisico in Vlaanderen. Een ommekeer is nodig. We kiezen resoluut voor een integrale aanpak, want armoede heeft vele gezichten. Om een gedragen en doortastend beleid te kunnen voeren is een samenwerking tussen de verschillende actoren aan de orde. ‘Alle’ actoren, ook vrijwilligers, onderwijs, artsen, ordediensten, … spelen hierbij een belangrijke rol.

We maken een einde aan de versnippering en zorgen voor de broodnodige coördinatie tussen alle actoren. De inkanteling van het OCMW in de Stad biedt een unieke kans om méér sociaal beleid te voeren. Een efficiënte organisatie zorgt voor extra ruimte. Een op te richten zorgbedrijf heeft als doel meer en beter sociaal beleid te organiseren. De ondersteunende diensten blijven bij voorkeur gemeenschappelijk met het oog op die efficiëntiewinst. We verlagen de drempel naar het Sociaal Huis en stappen zelf naar de mensen toe.

We nemen het GO-project van de stad Mechelen als voorbeeld, dat in het verleden een prijs ontving van de Koning Boudewijnstichting. Een doorgroeihuis vangt mensen zonder domicilie in eerste lijn tijdelijk op, gedurende het ganse jaar door. We gaan onmiddellijk intensief aan de slag om hen een waardevolle plek in de samenleving te bieden. De banden met het onderwijs worden aangehaald. We zetten actief in op kleuterparticipatie en pakken schooluitval aan.

Ook de spijbelproblematiek krijgt extra aandacht. Onderwijs is immers de basis voor de toekomst en de sleutel tot het doorbreken van generatiearmoede. We voeren een intensief activeringsbeleid met een traject op maat voor elke betrokkene. We zetten actief in op de ontwikkeling van arbeidsattitudes en arbeidsethiek. Vrijwilligerswerk is geen taboe. Werk blijft de sleutel voor de toekomst.

Sociaal beleid

Ontmoetingscentra worden een echte plek van ontmoeting. Jongeren, allochtonen, iedereen… vinden hun weg. Bovendien worden de centra als wijkantennes een belangrijke partner bij de detectie van armoede en eenzaamheid. Wijkwerking is belangrijk in de strijd tegen armoede. Er komt een inloophuis voor mantelzorgers waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning en praktische vragen en ook doorgedreven begeleiding krijgen. Hier wordt ook een woonzorgloket ondergebracht dat mensen begeleidt bij het aanpassen van hun woning naar hun noden. Er komt een toegankelijkheidstoets voor mindervalide personen. Toegankelijke openbare toiletten, een verzorgingsruimte voor mindervalide personen en een toegankelijke taxi voor rolstoelgebruikers zijn een must voor een centrumstad. Ook het strand wordt toegankelijker gemaakt. We voeren dit niet enkel uit maar communiceren dit ook zeer duidelijk. Oostende@internet zetten we voort en waar mogelijk laten we het systeem groeien. We brengen de noden van kinderopvang in kaart. Er is nood aan extra flexibele opvangmogelijkheden. We zetten actief in op deelname aan kinderopvang.

Mobiliteit

Een vlotte mobiliteit en verkeersveiligheid zijn prioriteiten voor een toeristische centrumstad als Oostende. We kiezen voor een totaaloplossing en onderzoeken de impact van elke beslissing op de ruimere omgeving. We gaan resoluut voor een autoluwe binnenstad. Slimme camera’s kunnen inwoners, zorgverstrekkers en tweede verblijvers toelaten tot de stad. Ook laden en lossen moet mogelijk blijven, weliswaar met aangepaste voertuigen.

De stad wordt fietsvriendelijk.

We hebben de ambitie om ‘de fietsstad van Vlaanderen te worden’. We zetten in op infrastructuur, waaronder fietsstraten, fietsstallingen en kindlinten voornamelijk in de nabijheid van scholen. Ook sensibilisering rond ondermeer het dragen van een fietshelm, diefstalpreventie, … is een taak van de overheid.

Dit geldt niet enkel voor de binnenstad maar ook voor de wijken waar we de mogelijkheid onderzoeken om meer zone 30 in te voeren. We zetten in op randparkings onder de invalswegen. Van zodra de randparkings zijn gebouwd kan de vergroening van het stadscentrum, bijvoorbeeld het Mijnplein, starten. Het nieuw mobiliteitsplan en parkeerplan moet rekening houden met de toekomstige fundamentele ingrepen.

Vanaf 2019 wordt autoloze zondag een feest in de stad. We betrekken de ondernemers en de dienst toerisme bij dit evenement.

Voor de problematiek Torhoutsesteenweg onderzoeken we alle pistes bij de start van de legislatuur. Iedereen is het erover eens dat de files aangepakt moeten worden. Alle pistes worden onderzocht, inclusief de N358 als ring rond Oostende Elisabethlaan: fietstunnels zijn zonder twijfel een must.

Plastiekvrij Oostende

Het Europees Parlement nam op 24 oktober een belangrijke beslissing op weg naar een plasticvrije wereld. Oostende wacht niet op de inwerkingtreding van deze beslissing. We kiezen onmiddellijk het pad van een plasticvrij Oostende. We zetten proefprojecten op om binnen korte termijn plastiek bestek, bekers, rietjes, ballonnen … tot het verleden te laten behoren. Ook evenementen moeten zich hieraan houden.

Natuur

Het stadsrandbos is een waardevol stuk groen in Oostende. Verhardingen horen niet thuis in een bos en kunnen slechts in uitzonderlijke omstandigheden worden aangebracht. Er wordt niet gekapt in het stadsrandbos.

Ook het krekengebied en de andere natuurgebieden houden we in ere.

Wonen

De oppervlakte van de stad Oostende is beperkt. We doen een nulmeting en maken een inventaris van de woonentiteiten naar type en aantal. Op basis hiervan wordt een woonplan en een bouwnota gemaakt. Er zijn nagenoeg geen mogelijkheden meer om nieuwe projecten op te starten. De nieuwe bestaande projecten krijgen alle kansen om verder te ontwikkelen.

Daarnaast komt er een focus op open ruimte. We mikken niet op nieuwe grootschalige appartementenbouw maar vooral op een gediversifieerd woningaanbod met de nadruk op inbreiding en vernieuwende woonvormen voor gezinnen en singles.

Multibelacties zijn een goede zaak. We mogen niet blind zijn voor de perverse effecten van de acties. Huisjesmelkerij wordt streng aangepakt. Mensen in armoede ondersteunen we en begeleiden we om hun woning in regel te stellen.

Het Sociaal Verhuur Kantoor (SVK) is een belangrijke partner om betaalbaar wonen mogelijk te maken. We pakken de leegstand bij het SVK aan en bouwen de diensten verder uit. Er wordt een rollend fonds in het leven geroepen dat woningen renoveert en zo ook leegstand aanpakt. De verworven informatie bundelen we in een informatiebrochure zodat het andere stadsgenoten kan inspireren en overtuigen.

Fiscaliteit

We verlagen de fiscale druk voor bewoners en ondernemers. We zoeken een eerlijk systeem voor de taks op de tweede verblijven. We maken werk van de hervorming van de belastingen in aantal en efficiëntie. We schrappen de belastingen op drijfkracht voor bedrijven die fors investeren in energiezuinige maatregelen.

We schrappen de belastingen op het afficheren van de eigen handelsnaam.

Wijkgerichte aanpak van veiligheid en sociale cohesie

We gaan voluit voor een gemeenschapsgerichte politiezorg waarbij de wijkagent het aanspreekpunt is. We kiezen voor een integrale aanpak waarbij een structurele samenwerking tussen de wijkagenten, de politie, de straathoekwerkers, maatschappelijk werkers, artsen, scholen, … wordt opgezet. We zetten in op dialoog met de wijkagent. Hij of zij is op elke wijkraad aanwezig. We zorgen voor een betere bekendheid van de wijkagent door deze maximaal kenbaar te maken in de publicaties van de stad.

Ook de wijkkantoren worden toegankelijker. Er komt een duidelijke aanduiding en bewegwijzering. De wijkkantoren worden, binnen de mogelijkheden, open huizen. We onderzoeken de mogelijkheid zodat de wijkagent maximaal op straat aanwezig is. We voeren beleid dat zo dicht mogelijk bij de burgers aansluit. De wijk is het ideale niveau.

We stellen stadsmariniers aan, dat zijn ambtenaren die de wijk door en door kennen. Ze zijn een aanspreekpunt voor iedereen en werkt oplossingsgericht en kort op de bal. Stadsmariniers brengen de problemen qua veiligheid, netheid, overlast, verkeer, … in kaart en zorgen voor structurele oplossingen.

Burgers krijgen op die manier ook een duidelijke stem in de buurt. Het kan een aanzet zijn om de buurt te verbinden, ook op digitale manier.

Stadshal

We onderzoeken de inplanting van een evenementenhal. We zoeken de meest geschikte locatie en dit in functie van ruimte en mobiliteit. Inclusief de omvorming van het zwembadgebouw tot stadshal. Thermen Bij de start van de legislatuur worden onmiddellijk alle nodige stappen gezet om dit monument in alle eer te herstellen.

Erfgoed

Er komt een erfgoedfonds voor de renovatie van locuspanden.Inspraak en participatieWe starten met een hervorming van de wijkraden. Dit moet bovenal een plek zijn van dialoog tussen bestuur en burgers. Vandaag beperken wijkraden zich al te vaak tot het informeren van reeds genomen beslissingen. Dit moet radicaal anders.We kiezen ook voor actieve inspraaktrajecten met een burgerbegroting. Dit vraagt misschien tijd en energie maar burgers betrekken bij het bestuur is een doel op zich. We zorgen voor externe expertise en starten met proefprojecten bij jongeren.

Communicatie en klachtenbehandeling

Het verbeteren van de communicatie met de burger is een hele uitdaging. Oostende heeft hier een lange weg af te leggen. We zetten in op digitale communicatie zonder diegenen uit het oog te verliezen die de digitale weg nog niet zijn ingeslagen. Klachtenbehandeling gebeurt op een gestructureerde manier. Naar analogie met de stad Kortrijk komt er één centraal meldpunt dat zowel telefonisch als digitaal toegankelijk is. Wanneer de burger of de ondernemer geen genoegen neemt met het antwoord, zorgt de ombudsman voor de verdere opvolging van het dossier. De onafhankelijke ombudsman rapporteert aan de stad waardoor de eigen werking geëvalueerd kan worden.

Kerntakentoets

Een verlaging van de lasten is een haalbare kaart wanneer er rationeler wordt omgesprongen met de middelen. We gaan voluit voor een kerntakentoets en zoeken permanent naar efficiëntiewinsten in de werking van ons bestuur.

Oostende werkt zuinig en efficiënt.

Administratieve vereenvoudiging en interne digitalisering zijn de motor van dit verhaal. Ook het e-loket is een cruciaal element. De stad investeert dan ook in datageletterd personeel. De kerntakentoets heeft niet alles als doel om de efficiëntie te verhogen maar eveneens om de integratie van de stad en het OCMW te optimaliseren én om de Autonome Gemeentebedrijven en stedelijke vzw’s door te lichten met het oog op transparantie en werking.

Kindvriendelijke stad Oostende krijgt een kindvriendelijke uitstraling.

Een mascotte, te vergelijken met een klaspop, neemt jongeren mee op sleeptouw. Het figuurtje kan verwijzen naar de geschiedenis van de stad en dit in de vorm van James Ensor. Het moet terug te vinden zijn in elk aspect van de stad. Cultuur (zoektocht in musea, de Mercator, …), onderwijs (op tijd op school), de politiediensten, het ziekenhuis, websites, het stadhuis en het sociaal huis …

Kortom: een gekend gezicht dat kinderen in blije maar ook in minder leuke momenten vertrouwd is. Oostende, 26 oktober 2018

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in